SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE „Alpinestars”

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Alpinestars« (v nadaljevanju nagradna igra) je TRANSFERA d.o.o., Lava 7, Celje, 3000 Celje, Slovenija  (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 6. 4. do vključno 5. 5. 2022 do 23:30 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Stadionshop ter pridobitev e-poštnih kontaktov za nadaljnje marketinške aktivnosti.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani uporabniki Facebook-a,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani ene izmed članic Evropske unije s stalnim bivališčem v Evropski uniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Transfera d.o.o., ter osebe ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na strani: https://www.stadionshop.com/blog/splosna-pravila-in-pogoji-nagradne-igre-alpinestars/

 1. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri mora v obrazec vnesti svoje podatke ter odgovoriti na nagradno vprašanje.

Nagradna igra poteka na Facebook straneh:

Stadionshop (https://www.facebook.com/stadionshop.en/),

Stadionshop Deutsch (https://www.facebook.com/stadionshop.deutsch/),

Stadionshop Si https://www.facebook.com/stadionshop.si/)

Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 6. 5. 2022 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo 1 zmagovalcu podelil 1 nagrado.

Nagrada: Alpinestars Ageless II pulover s kapuco

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-poštnega naslova, s katerim bo sodeloval v nagradni igri. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 5 dni od obvestilu o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v povratnem e-poštnem sporočilu.
Organizator bo nagrado poslal po pošti v roku 7 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade (ime in priimek, naslov, telefonska številka). Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani organizatorja.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani organizatorja in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook strani organizatorja, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev in izžrebanca nagradne igre, samostojno in po lastni presoji uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu izbora in podelitvi nagrad;
 • objave nagrajencev na spletni strani organizatorja in Facebook strani organizatorja,
 • podatke za namen segmentiranega  in  nesegmentiranega  trženja preko več komunikacijskih poti, med drugim tudi za pošiljanje e-poštnih obvestil o novostih v ponudbi organizatorja ter obveščanja o posebnih ponudbah

Nagrajenci  izrecno  dovoljujejo  objavo  svojega  imena  in  priimka v  e-poštnih  sporočilih  organizatorja,  ki bodo  namenjena  obveščanju  o  rezultatih  nagradne  igre, na  spletni  strani  organizatorja  ter na časovnici Facebook strani organizatorja, in sicer brez kakršnega koli plačila od organizatorja nagradne igre. Upravljavec  pridobljenih  podatkov  v  nobenem  primeru  ne  bo  posredoval  ali  razkril tretjim  osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov,  ki  se  nanašajo  nanj. Pridobljeni osebni  podatki  se obdelujejo do preklica privolitve oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani organizatorja. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Celje, Slovenija, 6. 4. 2022

Transfera d.o.o.